Ελέλγχεται η περίπτωση της νοσηλεύτριας που παρουσίασε νευρολογικά προβλήματα μετά τον εμβολιασμό